prihlásenie

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti

D.N.I.-EU, s.r.o. IČO: 36792381 DIČ: SK2022398796

Štúrová 27, Košice, 04 001

Našim cieľom je spracovávať osobné údaje v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov – General Data Protection Regulation alebo taktiež tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie č.2016/679) a v súlade s zákonom o ochrane osobných údajov SR 18/2018.

Osobné údaje, ktoré spracovávame:
Potrebujeme spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme mohli spravovať Vaše zákaznické účty a aby sme Vám poskytli sortiment a služby, ktoré chcete zakúpiť. Nie sme schopní Vám poskytnúť produkty alebo služby, pokiaľ nám neposkytnete uvedené informácie. Jedná sa o zmluvnú nutnosť, kedy zhromažďujeme:

Ďalej spracovávame Vaše údaje: e-mailovu adresu, IP adresu, súbory cookies (v prípade online služieb) za účelom:

Spracovanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať iba v súlade s právnými predpismi, a to:

a) bez Vášho súhlasu za účelom

b) s Vaším súhlasom

Odvolanie súhlasu:
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailovej správy na adresu: kosice@drnona.eu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť a naďalej  spracovávať Vaše osobné údaje na základe Vašho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu taktiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, než je súhlas (tj. najmä ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právných predpisoch).

Prístup k Vaším údajom:
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme naších partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopný zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vaším údajom a k ich inému zneužitiu. Všetci naši partneri sú viazaní na základe zmlouvy povinností mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadný iný účel, než ku ktorému sme ich im sprístupnili.
Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k Vaším osobným údajom:

Dĺžka spracovania osobných údajov:
Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj. splnenie objednávky) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov z dôvodu daňovej legislatívy, ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.
Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tieto osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých naších povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či z obecne závažných právných predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenou príslušnými pravnými predpismi či v súlade s nimi i po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov:
Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorými spravované údaje chránime pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením naších bezpečnostných opatrení. Avšak sa snažíme naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolovať a prispôsobovať ich technologickému vývoju.

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.


Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. behaviorálne cielené on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Súbory cookies používame aj v prípade, kedy užívateľ využíva služby, ktoré ponúkame svojím partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Práva subjektov:

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

• právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

• právo osobné údaje opraviť či doplniť

• právo požadovať obmedzenie spracovania

• právo namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch

• právo požadovať prenesenie údajov

• právo na prístup k osobným údajom

• právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch

• právo na vymazanie osobných údajov (právo byť "zabudnutý") v určitých prípadoch Právo vzniesť námietku:

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia, ponuky produktov a newslettre Vám už zasielať nebudeme.