prihlásenie

Registrácia

Prihlasovacie údaje

Heslo musí mať minimálne 8 znakov

     

Dodacia adresa a kontakt

Sponzor

Registrujúca osoba (Sponzor) už je Distribútorom firmy Dr.Nona, dobre pozná naše produkty a marketingový plán. Vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam vám bude Sponzor vždy poskytovať poradenstvo a podporu.

PIN

Kód PIN dodatočne zabezpečuje prístup do nastavení vášho konta a k údajom. Musí mať minimálne 4 číslice.
  
  

SPOTREBITEĽ MÁ PRÁVO:

 • nakupovať produkty pre vlastnú potrebu so zľavou 20% v pobočkách všetkých krajín, v ktorých má Firma zastúpenie,
 • zúčastniť sa na školiacich a spoločenských akciách usporiadaných Spoločnosťou alebo jeho sponzorskou líniou (v závislosti na konkrétnych podmienkach jednotlivej akcie),
 • kedykoľvek sa stať Distribútorom v súlade s aktuálnym marketingovým plánom Firmy

SPOTREBITEĽ NEMÁ PRÁVO:

 • realizovať predaj produktov „Dr. Nona“, - používať logo spoločnosti „Dr. Nona“, - vytvoriť si vlastnú štruktúru Zákazníkov a Distribútorov
 • V prípade porušenia podmienok môže Spoločnosť registráciu kedykoľvek zrušiť.
Ukončením registrácie je nákup: Registračný komplet a ľubovoľný produkt z Katalógu produktov 'Dr. Nona', podľa aktuálneho cenníka.
Potvrdzujem, že som pochopil vyššie uvedené podmienky registrácie, prijímam ich a dobrovoľne sa stávam Spotrebiteľom.

UKONČENÍM REGISTRÁCIE JE SÚHLAS S PRAVIDLAMI SPOLUPRÁCE A ZÁROVEŇ ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU 50 €.

 • Registrácia je úplná akceptovaním Pravidiel spolupráce, zakúpením Registračnej sady v hodnote 50 eur + nákupu výrobkov "Dr. Nona" v minimálnej hodnote 50 bodov v súlade s platným cenníkom. Súčasťou Registračnej sady sú informačné materiály, Dynamický hydratačný krém 50ml a Vzorky krémov. Distribútor má právo nakupovať produkty so zľavou 35%.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil a akceptujem obchodnými podmienkami

Pravidlá spolupráce

Medzi týmito stranami:
1) Spoločnosť D.N.I.-EU, s.r.o. so sídlom Štúrová 27, Košice, 04001, IČ: 36792381, DIČ: SK2022398796 - (ďalej  len „Spoločnosť“). Spoločnosť je výhradným zástupcom firmy „Dr. Nona International, Ltd.“, Izrael.
2) Distribútor – fyzická alebo právnicka osoba, registrovaná v databáze Spoločnosti, spôsobilá k právnym úkonom, spolupracujíca so Spoločnosťou podľa zásad stanovených v Pravidlách spolupráce a Marketingového plánu.

§1 Cieľ a predmet Pravidiel spolupráce
1. Cieľom podmienok je stanoviť zásady spolupráce Distribútora a Spoločnosti v oblasti distribúcie produktov ponúkaných Spoločnosťou (ďalej len "Produkty").
2. V rámci spolupráce medzi stranami Spoločnosť udeľuje Distribútorovi právo nakupovať Produkty s uvedenou zľavou pre svoju vlastnú spotrebu alebo na ďalší predaj, v súlade s ustanoveniami v Marketingovom pláne a Pravidlách spolupráce. Organizovanie následného predaja, ako aj všetky záväzky Distribútora vyplývajúce z obchodovania, leží na strane Distribútora.
3. Súpis ponúkaných produktov je Spoločnosťou zverejňovaný v aktuálnom cenníku a na internetových stránkach - www.drnona.sk.
4.
Právo na zakúpený tovar a tiež zodpovednosť k nemu (napr. podmienky skladovania), prechádza na Distribútora momentom úhrady a prevzatia Produktov. Spoločnosť vyhlasuje, že Produkty zostávajú vlastníctvom Spoločnosti až do momentu úhrady ich stanovenej ceny Distribútorom do rúk Spoločnosti.
5. Nákupy sa realizujú bezprostredne v predajnom mieste Spoločnosti alebo v podobe balíkovej zásielky na základe telefonickej, faxovej alebo emailovej objednávky v zhode so Zásadami realizácie objednávok, prípadne cez internet (na webových stránkach www.drnona.sk) - v zhode s Pravidlami internetového systému objednávok.

§2 Registrácia Distribútora
1. Osoba, ktorá má záujem o distribúciu produktov musí byť zaregistrovaná, t.j. musí vykonať nasledovné kroky: vyplniť Registračný formulár, čím dáva súhlas s "Pravidlami spolupráce", a následne vykonať vstupný jednorazový nákup v hodnote min. 50 bodov (viď. §3 Pojmy).

2. Osobné údaje, uvedené v Registračnom formulári, sú potrebné na to, aby Spoločnosť mohla Distribútorovi poskytovať informácie a vyplácať mu finančné odmeny (provízie a bonusy z predaja Produktov) v súlade s pravidlami Marketingového plánu. Sú spracované z právneho titulu "Plnenie zmluvy"  v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016 / 679).

§3 Pojmy
Pojmy použité v Pravidlách spolupráce majú nižšie opísaný význam:

1) Marketingový plán - súbor pravidiel, vydaných firmou "Dr. Nona International, Ltd.", stanovujúci spôsoby získavania zliav nakupovaním Produktov a takisto možnosti finančných odmien.

2) Štartovací balíček - súbor informačných materiálov (napr.: Katalóg produktov, Pravidlá spolupráce, Podmienky zásielkového predaja a tiež vzorky krémov), ktorý Distribútor obdrží pri registrácii.

3) Bod - hodnotová jednotka, ktorá určuje cenu Produktu - každý Produkt má okrem ceny tiež hodnotu stanovenú v bodoch.

4) Zásady realizácie objednávok - zásady zaväzujúce obe strany v rámci realizácie objednávok Produktov, buď telefonicky alebo e-mailom, dostupné tiež na www.drnona.sk.

5) Registračný formulár - dokument, do ktorého Distribútor vyplní svoje osobné údaje, potrebné na zaregistrovanie v databáze Spoločnosti, na základe ktorého Distribútor dostane identifikačné číslo - ID, aby mohol realizovať svoje nákupy, navyšovať svoju zľavu a obdržať prípadné finančné odmeny.

6) Spolupráca - vykonaním registrácie zo strany Distribútora je naplnený skutok uzavretia dohody o spoluprácu medzi Spoločnosťou a Distribútorom, ktorej podmienky sú stanovené týmito Pravidlami spolupráce a Marketingovým Plánom.

7) Zúčtovacie obdobie - obdobie, za ktoré sa vykonáva výpočet obratov predaja a výpočet provízií - 1 kalendárny mesiac.

§4 Zásady spolupráce, práva a záväzky
1. Zásady spolupráce:

a) Distribútor nie je pracovníkom Spoločnosti, pôsobí samostatne mimo Spoločnosť, samostatne stanovuje čas, miesto aj spôsob vykonávania svojej činnosti. Spoločnosť v žiadnom prípade nezaväzuje Distribútora na vykonávanie predajnej činnosti.

b) Distribútor vykonáva činnosť vo vlastnom mene a na svoju zodpovednosť. Znáša všetky náklady a právne záväzky spojené s jeho činnosťou. Spoločnosť nie je povinná dodávať Distribútorovi pracovné pomôcky alebo refundovať jeho náklady, ak neustanovuje konkrétne dohody medzi Spoločnosťou a Distribútorom inak. Bez ohľadu na predošlé, môže Distribútor využívať materiály a pomôcky určené Spoločnosťou na jeho užívanie.

c) Distribútor nie je oprávnený prijímať záväzky v mene Spoločnosti, vystupovať v jej mene, robiť vyhlásenia alebo vykonávať akékoľvek právne úkony v mene Spoločnosti. V rokovaní s tretími osobami je Distribútor povinný podľa pravdy uvádzať svoj vzťah a spôsob spolupráce so Spoločnosťou. Distribútor nie je oprávnený k prevzatiu akýchkoľvek platieb, určených v prospech Spoločnosti.

d) Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích osôb, ktorých služby Distribútor využíva v rámci spolupráce so Spoločnosťou. Za konanie týchto osôb nesie zodpovednosť Distribútor, ako za konanie vlastné.

e) Vysporiadanie a platenie daní a poplatkov na sociálne a zdravotné zabezpečenie patrí do výlučnej právomoci Distribútora, konajúceho vo vlastnom mene a na vlastný účet. Spoločnosť nezodpovedá za zúčtovanie a platby daní alebo poplatkov Distribútora, ako aj jeho iných finančných záväzkov.

f) Distribútor sa zaväzuje pri svojej činnosti, týkajúcej sa spolupráce so Spoločnosťou, postupovať v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.


2. Zásady ponuky Produktov:
a) Distribútor nie je oprávnený vydávať akékoľvek materiály menom Spoločnosti.

b) Spoločnosť zakazuje kopírovanie a rozmnožovanie firemných materiálov s cieľom ich ďalšieho predaja.

c) Distribútor má právo ponúkať produkty na svojej internetovej stránke, blogu a iných spoločenských portáloch za podmienky, že názov domény alebo profilu nesmie začínať výrazom "drnona" (pripúšťa sa "XYdrnona"), pričom názov by mal byť zo strany Spoločnosti schválený.

d) Všetky publikácie a verejné vyhlásenia nesmú obsahovať nepravdivé informácie alebo narušovať dôveryhodnosť Spoločnosti či Produktov. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah publikácií, vydávaných Distribútorom.

e) Distribútor je oprávnený predávať Produkty cez svoje internetové stránky, pri dodržiavaní podmienok Pravidiel spolupráce. Všetky problémy, ktoré vzniknú pri internetovom predaji, ako právne, ako aj finančné, sa týkajú vlastníka internetovej stránky / e-shopu.


3. Distribútorovi náležia následné práva:
a) Distribútor má právo zúčastniť sa marketingových, propagačných a integračných podujatí, organizovaných Spoločnosťou - a to podľa podmienok danej akcie, stanovených Spoločnosťou. Distribútor Spoločnosti udeľuje svoj súhlas so zverejnením fotografií či videí z týchto akcií pre účely súvisiace s činnosťou Spoločnosti.

b) Distribútor ma právo na umiestnenie svojej vizitky na internetových stránkach Spoločnosti, s využitím funkcie určenej na tento účel.

c) S cieľom ponuky Produktov a rozvojom svojej činnosti v rámci spolupráce má Distribútor právo používať názov a logo "Dr. Nona "vo vlastných publikáciách, na svojich internetových stránkach, spoločenských portáloch, atď., za podmienky, že viditeľným spôsobom k názvu a logu firmy umiestni nápis "Nezávislý Distribútor".

d) Distribútorovi nie je bránené spolupracovať s ostatnými operátormi alebo jednotlivcami, však:

• Nemôže viesť rokovania či prednášky, týkajúce sa činnosti Spoločnosti či produktov firmy Dr. Nona na tom istom mieste a v rovnakom čase, ako rokovania, týkajúce sa iných činností.

• Nemôže ponúkať produkty či služby iných subjektov na akýchkoľvek stretnutiach Spoločnosti alebo v jej priestoroch.

e) Distribútor má právo využívať priestory Spoločnosti, určené na organizovanie besied a školení, a to výlučne na činnosti súvisiace so spoluprácou so Spoločnosťou.


4. Záväzky na strane Distribútora:
a) Distribútor sa zaväzuje pri registrácii podať pravdivé informácie o svojej osobe alebo firme a informovať v prípade akejkoľvek zmeny. Spoločnosť nenesie právnu ani finančnú zodpovednosť v dôsledku nesprávnych či neaktuálnych osobných údajov Distribútora.

b) Distribútorovi nie je dovolené meniť svojho Sponzora alebo sa registrovať na viac, ako jedno členské číslo (ID).

c) Distribútor sa zaväzuje zdržať sa akýchkoľvek činností a podujatí, ktoré by mohli uškodiť Spoločnosti alebo inému Distribútorovi.

d) Distribútor sa zaväzuje predávať Produkty v zhode s Marketingovým plánom a aktuálnym cenníkom. Predaj Produktov na akýchkoľvek aukciách je zakázaný. Taktiež je zakázaný predaj Produktov Distribútorom, podpísaným v Distribútorskej sieti niekoho iného.

e) Distribútor je zodpovedný za poskytovanie správnych informácií o produkcii a nemôže poskytovať záruky alebo informácie o produktoch, ktoré neposkytuje výrobca. V prípade reklamácie Zákazníka, v súvislosti s falošnými tvrdeniami o účinkoch Produktu, nesie Distribútor zodpovednosť za vzniknutú situáciu a je povinný uhradiť náklady spojené s nákupom Produktu.

f) Distribútor je povinný starať sa o svoje príjmy zo spolupráce so Spoločnosťou. Ich výšku si overuje telefonickým či emailovým dotazom v kancelárii Spoločnosti.

g) V prípade potvrdenia, že bolo narušené ustanovenia článkov a) až d) tohto paragrafu, je Spoločnosť oprávnená na okamžité zrušenie dohody podľa § 5. bod 4. týchto Pravidiel.


5. Záväzky na strane Spoločnosti:
a) Spoločnosť Distribútorovi garantuje, že jeho už raz získaná zľava sa nezmení, ako aj jeho postavenie v štruktúre, s výnimkou ustanovenia podľa § 5., bod č. 5.

b) Spoločnosť sa zaväzuje k vyplácaniu príjmov Distribútora v danom zúčtovacom období, ktorých výška je určená Marketingovým plánom. Platby sa uskutočňujú najskôr 5. deň nasledujúceho mesiaca.

c) Spoločnosť vypláca príjem na základe dokladu v zhode s právnym postavením Distribútora (výdajovým dokladom, faktúrou, alebo faktúrou s DPH) najneskôr do 7 dní od obdržania dokumentu. Iné formy vyúčtovania sú viazané na individuálnej dohode so Spoločnosťou.

d) V prípade chybných alebo nedostatočných údajov, potrebných na vyplatenie príjmov, je Spoločnosť povinná Distribútora informovať o vzniknutom probléme. Spoločnosť má právo pozastaviť výplatu, pokiaľ nebude dodaný správny podklad k jej realizácii.

§5 Doba trvania spolupráce
1. Spolupráca podľa týchto Pravidiel je zahájená dňom ich akceptácie zo strany Distribútora, za súčasnej podmienky realizácie jeho registrácie.

2. Distribútor môže od dohody kedykoľvek odstúpiť, bez udania dôvodu, písomným oznámením, doručeným do kancelárie Spoločnosti. V tomto prípade je možné znovu sa zaregistrovať ako Distribútor až po uplynutí šiestich mesiacov.

3. Spoločnosť môže dohodu vypovedať v prípade, ak Distribútor porušil Pravidlá spolupráce a toto porušenie nenapravil v termíne a podľa podmienok, ktoré mu boli písomne ​​oznámené zo strany Spoločnosti.

4. Spoločnosť môže dohodu vypovedať s okamžitou platnosťou, pri porušení Pravidiel v zhode s §4, bod 4. a) až d), s touto skutočnosťou bude Distribútor písomne ​​vyrozumený.

5. Ak Spoločnosť rozviaže s Distribútorom dohodu na základe Distribútorovho porušenia Pravidiel spolupráce, je jeho ID v databáze zablokované, nemôže ďalej nakupovať Produkty, ani registrovať nových klientov, ani inak spolupracovať so Spoločnosťou a jeho sieť prechádza k jeho Sponzorovi. V takýchto prípadoch nie je možná opätovná registrácia, s výnimkou udelenia súhlasu prezidentom firmy "Dr. Nona International, Ltd. ".

§6 Spracovanie osobných údajov

Naším cieľom je spracovávať osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation alebo tzv. GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016 / 679) a zákonom č. 18/2018 O ochrane osobných údajov. Potrebujeme spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme mohli spravovať Vaše zákaznícke účty a aby sme Vám poskytli tovar a služby, ktoré chcete zakúpiť. Nie sme schopní Vám poskytnúť produkty alebo služby, ak nám neposkytnete uvedené informácie. Jedná sa o zmluvnú nutnosť, kedy zhromažďujeme:

 • Nákupné a transakčné údaje
 • kontaktné údaje - meno a priezvisko, kontaktná a/alebo doručovacia adresa, telefonné číslo, e-mailová adresa

Ďalej spracovávame Vaše údaje: e-mailovú adresu, IP adresu, súbory cookies (v prípade online služieb) za účelom:

 • zlepšenia kvality naších služieb a ponuky nových služieb
 • k zasielaniu obchodných správ vrátane ponuky našich produktov a služieb.

Spracovanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať iba v súlade s právnými dôvodmi, a to:

a) bez Vášho súhlasu za účelom

 • priameho poskytnutia služby či produktu – pre splnenie objednávky
 • splnenie právných (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú z obecne závažných právných predpisov
 • našich oprávnených záujmov - priamy marketing, zasielanie newsletterov

b) s Vašim súhlasom

 • k marketingovým účelom
 • k Vašej registrácii

Odvolanie súhlasu:
Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: kosice@drnona.eu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Prístup k Vaším údajom:
Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom, či k ich inému zneužitiu. Všetci naši partneri sú viazaní na základe zmluvy povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom:

 • dopravcovia DPD SK, s.r.o., TNT, Toptrans
 • účtovnícka firma ECONSULT, s.r.o.
 • správca webových stránok ZUMI trade, s.r.o.

Dĺžka spracovania osobných údajov:
Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (t.j. Splnenie objednávky) a následne na základe Vami udeleného súhlasu po dobu ďalších 10 rokov z dôvodu daňovej legislatívy, pokiaľ nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov:

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorými spravované údaje chránime pred neoprávnenou manipuláciou, stratou, zničením, prístupom nepovolaných osôb či neoprávneným zverejnením. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100% zabezpečiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže tretia osoba získať prístup, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení. Avšak sa snažíme naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolovať a prispôsobovať ich technologickému vývoju.                                                                                                                                    Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenie jednotlivých užívateľov, ktoré na nich vykonali, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookies nám napr. umožňujú užívateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa alebo prispôsobiť danú službu užívateľským preferenciám. Súbory cookies tiež používame na zobrazovanie tzv. Behaviorálne cielené on-line inzercie na webových portáloch Spoločnosti i mimo nich, jednoduchšie povedané na zobrazovanie iba takejto reklamy, ktorá je relevantná pre daného konkrétneho užívateľa, bez toho, aby ten bol obťažovaný reklamou, ktorá ho nezaujíma.

Súbory cookies používame aj v prípade, kedy užívateľ využíva služby, ktoré ponúkame svojim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie služieb spoločnosti, ktoré sa môžu zobraziť na iných weboch.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používania cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť určitú našu službu alebo produkt.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.                                                                           

Práva subjektov:
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä následujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovania
 • právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
 • právo požadovať prenesenie údajov
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch

Právo vzniesť námietku:

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb, máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia, ponuky produktov a newslettre Vám už zasielať nebudeme.  

 §7 Prehlásenie
1. Spoločnosť prehlasuje, že ako Výhradný regionálny zástupca firmy "Dr. Nona International, Ltd.", vlastní všetky práva k Produktom, potrebné na riadne zabezpečenie spolupráce s Distribútorom.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo doporučiť Distribútorovi predajné ceny výrobkov dané cenníkom, za ktoré je Distribútor viazaný Produkty ponúknuť tretím osobám za účelom dosiahnutia maximálnej efektivity. Odporúčanie je          v súlade s rešpektovaním zásad hospodárskej súťaže na trhu a nevytvára pre Distribútora žiadnu právnu povinnosť.

3. Po nákupe Produktov od Spoločnosti, Distribútor pri ich ďalšom predaji tretím osobám vystupuje samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet a je tiež subjektom zodpovedným voči tretím osobám za riadne plnenie kúpnych zmlúv, viazaných k Produktom.

4. Ak z konania alebo opomenutia Distribútora vo vzťahu k realizácii svojich zmlúv pri predaji Produktov, vystúpi tretia strana s nárokmi voči Spoločnosti, Distribútor odškodní Spoločnosť v najširšom prijateľnom rozsahu. Okrem toho je Distribútor povinný uhradiť Spoločnosti všetky náklady a náhrady za škodu, ktorú Spoločnosti spôsobil v súvislosti s takými nárokmi tretích strán.           

§8 Záverečné ustanovenie
1. Spoločnosť je zbavená zodpovednosti za škody, vzniknuté na strane Distribútora, v dôsledku nepredvídateľných skutočností a bez zavinenia Spoločnosti.

2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu ustanovenia Pravidiel spolupráce na základe oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Zmena nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia na internetových stránkach www.drnona.sk. V prípade nesúhlasu so zmenami v Pravidlách spolupráce má Distribútor právo odstúpiť od dohody o spolupráci do 30-tich dní odo dňa vyhlásenia zmeny, písomným oznámením na adresu sídla Spoločnosti. Ak Distribútor aj po oznámení zmeny Pravidiel spolupráce v spolupráci pokračuje, napríklad tým, že realizuje nákup, predaj Produktov alebo vykonáva inú podobnú činnosť, je toto považované sa za ich prijatie.

3. Ustanovenia Pravidiel spolupráce sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené Pravidlami spolupráce, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 4. Všetky spory, vzniknuté v priebehu realizácie spolupráce Spoločnosti a Distribútora, sa budú najprv riešiť cestou zmieru medzi Distribútorom a Spoločnosťou. Ak týmto spôsobom nedôjde k náprave, budú všetky spory riešené pred príslušným súdom v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

5. Neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel spolupráce je Marketingový plán.

Pravidlá spolupráce nadobúdajú platnosť odo dňa 25. 5. 2018

Vyhlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a že som si vedomý(á) všetkých právnych následkov a zodpovednosti za uvádzanie nepravdivých údajov a vyhlásení. Potvrdzujem, že som pochopil(a) Pravidlá spolupráce, súhlasím s nimi a dobrovoľne sa stávam Distribútorom
súhlasím so spracovaním osobných údajov prevázdzkovateľom eshopu D.N.I. - EU, s.r.o. na účely registrácie a vernostného programu
súhlasím so spracovaním osobných údajov prevázdzkovateľom eshopu D.N.I. - EU, s.r.o. na účely zasielania marketingových informácií